Nghị quyết số 98/2018/NQ – HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 nghị quyết số 87/NQ – HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND thành phố về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết số98.signed (1).pdf