NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn