Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2)

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2)