NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 3 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 105/NQ-HĐND Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 3 )

Nguồn: HĐND thành phố Bắc Kạn