Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương)

Xem văn bản tại đây: NQ 01-2017-NQ-HĐND.pdf;

                               NQ số 02-2017-NQ-HĐND sửa đổi một số nội dung NQ01-2017 (1).pdf