Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách thành phố Bắc Kạn năm 2017