NGHỊ QUYẾT về việc phân loại đơn vị hành chính thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT về việc phân loại đơn vị hành chính thành phố Bắc Kạn