Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 thành phố Bắc Kạn