NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân và cử Tổ trưởng,Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân và cử Tổ trưởng,Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn