Nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 2018)

Đảng bộ thành phố Bắc Kạn rất quan tâm đến công tác nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ. Thực hiện Chỉ thị số 15 – CT/TU ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư “về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị số 20 – CT/ TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 38/ KH – TU ngày 21/7/2016 về thực hiện chương trình nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố “(1943 – 2015). Ngày 18/10/2018 Ban thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 1784 – QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên doạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 2015) gồm 11 đồng chí. Sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Trong tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 2015) đã họp và thống nhất: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 21/7/2016 cụ thể điều chỉnh giai đoạn nghiên cứu, biên soạn từ giai đoạn 1943-2015 thành giai đoạn 1943-2018. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn, Ban chỉ đạo thống nhất Thành lập Tổ sưu tầm tư liệu, tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 2018).

 Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, sau khi nghiên cứu hồ sơ, năng lực tháng 12/2018 Thành ủy Bắc Kạn quyết định chỉ định Trường Đại học Thái Nguyên là đơn vị nhận nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn (1943-2018). Hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất bên biên soạn hoàn thành đề cương tổng quát Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018).

 Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban chỉ đạo tiếp tục chương trình nghiên cứu, biên soạn cuốn “ Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 2018). Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn và đơn vị biên soạn đã gặp gỡ trao đổi nhiều lần, cung cấp tư liệu đã sưu tầm được và thống nhất đề cương chung, đề cương chi tiết cuốn“Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 2018). Đến nay, Thành ủy đã tổ chức 02  hội thảo. Lần thứ nhất hội thảo về đề cương tổng quát;  lần thứ hai mở hội thảo trao đổi, thống nhất về đề cương chi tiết với sự tham gia đầy đủ của các thành phần, nhất là có các đồng chí cán bộ lãnh đạo cách mạng, cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm thành phố qua các thời kỳ.

Qua 02 lần hội thảo, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương chi tiết. Các ý kiến đều đánh giá cấu trúc, các mục trong đề cương chi tiết đảm bảo logic, khoa học và tương đối phù hợp thống nhất, có tính kế thừa với nội dung của cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 1995) đã được xuất bản năm 1996.  Tại đây, có những ý kiến tâm huyết của một số đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố các thời kỳ về bản thảo đề cương chi tiết như: cần nghiên cứu, xem xét, bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ mốc thời gian của sự kiện một cách chính xác; nêu rõ vị trí quan trọng của thị xã Bắc Kạn; khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ; nhận định các sự kiện lịch sử  mang tính khách quan, tránh yếu tố chủ quan; thay đổi tên một số đề mục cho phù hợp…Từ những đóng góp quý báu này, Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu đơn vị biên soạn thuộc Đại học Thái Nguyên nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, sàng lọc các ý kiến tại hội thảo để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh đề cương chi tiết đạt chất lượng tốt nhất.

Bám sát theo kế hoạch số 22 – KH/TU ngày 23/11/2018 của Ban chỉ đạo nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn, hoạt động sưu tầm tư liệu, tài liệu biên sọan cuốn“Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn”(1943 – 2018) được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tỉnhThái Nguyên và Thủ đô Hà Nội.  Riêng địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Tổ sưu tầm tiến hành thực hiện thu thập, sưu tầm ngay tại địa phương, thành phố Bắc Kạn và hai huyện Bạch Thông, Ngân Sơn.

Đối với chương trình nghiên cứu, biên soạn bản thảo đang được tiến hành từ tháng 02/2019 đến tháng 12/2019. Việc nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn” (1943 – 2018) sẽ được thực hiện trong 03 năm (từ năm 2018 đến tháng 8/2020). Dự kiến cuốn lịch sử đảng bộ thành phố này được nghiệm thu bản thảo vào tháng 04/2020 và xuất bản khoảng 400 cuốn (khổ 16cm x 24cm) vào tháng 05/2020. Đây là ấn phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thành phố Bắc Kạn là một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một tài liệu chính thống, hay một công trình nghiên cứu nào thu thập tài liệu để thành một cuốn sách hoàn chỉnh, toàn diện, khoa học về sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn chỉ đạo quân và dân thành phố Bắc Kạn giành được các chiến thắng về quân sự, cũng như thắng lợi về kinh tế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn sẽ giúp Nhân dân thành phố Bắc Kạn có cái nhìn khái quát, tổng thể và sâu sắc nhất về chặng đường bảo vệ, xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn, cũng như những bước chuyển biến trong đời sống của người dân địa phương từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến thời kỳ xây dựng, phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa như ngày nay.

 Để cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn”(1943 – 2018) đảm bảo khi xuất bản là sản phẩm chất lượng, Ban Tuyên giáoThành ủy Bắc Kạn tiếp tục tham mưu, phối hợp với đơn vị Đại học Thái Nguyên thực hiện các bước nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra./.