Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV

Xem chi tiết tại đây: Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV