Những ghi nhận về thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Trước sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, trong thời gian qua, việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đối với công tác giảm nghèo, trong 15 năm qua, ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 129 căn nhà đại đoàn kết sữa chưa 31 căn nhà cho các hộ nghèo, Đồng thời hỗ trợ người nghèo sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Duy trì và nhân rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nguồn lực trong nhân dân; tiếp tục triển khai, đổi mới các cuộc vận động gắn với xây dựng NTM; chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; biểu dương và nhân rộng các mô hình, gương người tốt, việc tốt tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, góp phần cùng các cấp chính quyền và nhân dân phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Những con đường được bê tông hóa

Hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ các cấp đã gắn nội dung cuộc vận động với các nhóm tiêu chí xây dựng NTM để tuyên truyền, vận động nhân dân trong thành phố tham gia. 5 nội dung trọng tâm với 10 mục tiêu của cuộc vận động đã thúc đẩy nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội đạt được kết quả cao, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư.

Hàng năm, hầu hết các xã phường trên địa bàn thành phố đều tổ chức Ngày hội đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Thông qua đợt sinh hoạt văn hóa này, giúp tăng cường mối đoàn kết cộng đồng, tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc. Nhân dịp này, tổ chức triển khai cho các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Về xây dựng Ban Công tác Mặt trận vững mạnh, cấp ủy chính quyền các địa phương có sự quan tâm sâu sát, thống nhất tổ chức bộ máy, cán bộ và quy trình hoạt động. Đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, Ban công tác mặt trận được bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp công tác qua đó góp phần hoạt động có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ. Công tác thi đua khen thưởng không ngừng được đổi mới, triển khai thực hiện và thu được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ công tác mặt trận và xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh ở địa phương.

Xác định Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là động lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và quá trình nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích để giải quyết vấn đề dân sinh, dân chủ, dân trí ở khu dân cư” lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân” thực hiện các cuộc vận động nhằm nâng cao chất cuộc sống vật chất, cho từng người, từng hộ gia đình và khu dân cư ngày càng giàu mạnh, bình đẳng, hạnh phúc phát triển…