Nội dung tuyên truyền về Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Nội dung tuyên truyền về Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021;

Công văn 215 của Sở văn hóa, thể thao và du lịch về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 26/02/2021

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch