Nông Thượng được hỗ trợ 2 tỷ 241 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Nhờ sự vào cuộc của chính quyền các cấp và nhân dân xã Nông Thượng bằng nhiều hình thức như: Quan tâm chỉ đạo điều hành, quản lý, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động trong nhân dân và huy động nguồn lực. Hiện tại xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với 04 tiêu chí chưa đạt là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất và môi trường. Cấp ủy chính quyền từ xã đến thành phố sẽ tập trung duy trì tốt các tiêu chí đã đạt, tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp của chương trình hoàn thiện các công trình, hạng mục theo kế hoạch đề ra. Vận động nhân dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác và các hoạt động  liên quan đến công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư./.