Phân bổ chi phí phụ cấp quản lý dự án ở cấp xã, Ban điều phối dự án cấp huyện và chi phí vận hành ở các Ban quản lý dự án xã của năm 2019 dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 phân bổ chi phí phụ cấp quản lý dự án ở cấp xã, Ban Điều phối dự án cấp huyện và chi phí vận hành ở các Ban quản lý dự án xã của năm 2019 dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn,với số tiền 2.013.404.962 đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2019 hợp phần.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thanh toán phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Ban Điều phối dự án cấp huyện, cấp xã và chi phí vận hành ở các Ban quản lý dự án xã của năm 2019 theo quy định.

Ban Điều phối dự án cấp huyện, Ban quản lý dự án cấp xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm theo yêu cầu của nhà tài trợ và phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam.

Chi tiết xem tại đây./.