PHIẾU Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀO HỒ NẶM CẮT, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

Xem nội dung chi tiết tại đây:

 1.Thuyết minh QHCT Đường vào hồ Nặm Cắt111

2. PHIẾU LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH

3. CÁC BẢN VẼ:

02A.HT.102A.HT.202A.HT.302A.HT.4; 02A.HT.5; 02A.HT.6; 02A.HT.702A.HT.8; 02A.HT.9; 02A.HT.10  ; 02A.HT.11

04.KTCQ.1 04.KTCQ.2 04.KTCQ.3 04.KTCQ.4 04.KTCQ.5 04.KTCQ.6 04.KTCQ.7 04.KTCQ.8 04.KTCQ.9 04.KTCQ.10 04.KTCQ.11

02B.HTKT.1 02B.HTKT.2 02B.HTKT.3 02B.HTKT.4 02B.HTKT.5 02B.HTKT.6 02B.HTKT.7 02B.HTKT.8 02B.HTKT.9 02B.HTKT.10 02B.HTKT.11

03. QHSDD.1 03. QHSDD.2 03. QHSDD.3 03. QHSDD.4 03. QHSDD.5 03. QHSDD.6 03. QHSDD.7 03. QHSDD.8 03. QHSDD.9 03. QHSDD.10 03. QHSDD.11

05. CGDD-HTKT.1 05. CGDD-HTKT.2 05. CGDD-HTKT.3

06A. SNTN.1 06A. SNTN.2 06A. SNTN.3

06B. QHGT.1 06B. QHGT.2 06B. QHGT.3 06B. QHGT.4 06B. QHGT.5 06B. QHGT.6 06B. QHGT.7 06B. QHGT.8 06B. QHGT.9 06B. QHGT.10 06B. QHGT.11

06C.CN.1 06C.CN.2 06C.CN.3

06D.CĐ.1 06D.CĐ.2 06D.CĐ.3 06D.CĐ.4 06D.CĐ.5 06D.CĐ.6 06D.CĐ.7 06D.CĐ.8 06D.CĐ.9 06D.CĐ.10 06D.CĐ.11

06E.TNT.1 06E.TNT.2 06E.TNT.3

06F.TTLL.1 06F.TTLL.2 06F.TTLL.3

07.THDDO.1 07.THDDO.2 07.THDDO.3

01.VTQH 08.TKĐT