Phổ biến các chính sách ưu đãi đối với con em dân tộc thiểu số của Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên