Phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn tổ chức kiểm tra trường học

Trong đợt kiểm tra này, có 43 cán bộ giáo viên đươc kiểm tra (mầm non 07; tiểu học 19 và THCS 17) và được đánh giá, xếp loại: Tốt 16, Khá  25 và 02 Đạt yêu cầu). Dự được 70 giờ trong đó có 30 giờ xếp loại Giỏi; 38 giờ xếp loại khá và 02 giờ đạt yêu cầu. Kiểm tra được 58 bộ hồ sơ, trong đó 39 bộ xếp loại A; 19 bộ xếp loại B. Các loại hồ sơ: Thư viện, Đoàn Đội, Tài chính và Y tế  trường học đều được xếp từ loại khá trở lên. Trường Mầm non Huyền Tụng  và tiểu học Sông Cầu xếp loại tốt, trường THCS Huyền Tụng xếp loại Khá.

          Hoạt động kiểm tra trường học là hoạt động thường xuyên của phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn trong năm học, qua kiểm tra sẽ đánh giá được những ưu điểm và những tồn tại hạn chế của nhà trường trong công tác quản lý và giảng dạy, từ đó khuyến khích, động viên nhà trường phát huy những  ưu điểm và có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại, tich cực cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.