Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tổng kết năm học 2015 – 2016; triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Năm học  2015 – 2016, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới phương pháp về dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Toàn thành phố có 24 trường học, có 294 lớp với tổng số 9.188 học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn đã tích cực tham mưu để rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tự giác nâng cao chất lượng chuyên môn, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và các hội thi của ngành tổ chức. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ba bậc học đạt 100%. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng cao. 100% trẻ Mầm non và Tiểu học hoàn thành chương trình giáo dục. Đối với THCS có 2.205 học sinh được xếp loại hai mặt giáo dục. Trong đó hạnh kiểm tốt đạt 84,32%. Học lực giỏi 19,47%, khá 43,64%,. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng hơn so với năm học 2014 – 2-15 là 7,95%. Tỷ lệ học lực yếu giảm 0,27%. Năm học 2015 – 2016,  học sinh các trường tham gia hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh và khu vực về giải toán trên máy tính cầm tay, thi Olympic tiếng anh qua Internet, thi toán qua mạng, các môn văn hóa, giao lưu vở sạch chữ đẹp, hội khỏe phù đổng…đạt nhiều giải cao.

Năm học 2015 – 2016 các nhà trường đã huy động thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục với số tiền ủng hộ là 900 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học, cơ sở trường lớp. Các phong trào Đoàn, Đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh. 

Năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tăng cường giáo dục chính trị, tư tường, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách trong giáo dục, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Tại hội nghị này, có 64 cá nhân và 16 tập thể  được UBND thành phố Bắc Kạn trao tặng giấy khen./