Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên

Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường đã được trao đổi các vấn đề chính gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết Đại hội, Chương trình kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy địa phương; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Về tình hình quốc tế, trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm và những vấn đề kinh tế – xã hội địa phương; Phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông; Hướng dẫn chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.

Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay.