Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành cấp phát 48.000 cây giống Quế dược liệu

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 04/10, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Thành cấp phát 48.000 cây giống quế dược liệu và hơn 15 tấn phân NPK cho các hộ dân theo phê duyệt Dự án liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm Quế dược liệu thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

HTX Nông nghiệp Tân Thành cấp phát cây giống và phân bón cho các hộ dân 

Dự án liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm Quế dược liệu được HTX Nông nghiệp Tân Thành chủ trì liên kết thực hiện với đại diện 21 hộ dân sinh sống tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. Tổng quy mô dự án là 48,5 ha/3 năm; thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 – 2027 với tổng kinh phí trên 3.052 triệu đồng.

Xây dựng được liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây quế (dược liệu) thông qua các hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giữa những người dân trồng quế, thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành với Công ty TNHH một thành viên EPKAN. Nhằm tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế  – xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Nông Thượng. Hình thành được vùng trồng quế (dược liệu) hàng hóa có quy mô lớn, cùng với các địa phương trồng quế khác của tỉnh Bắc Kạn hình thành vùng sản xuất quế nguyên liệu cho các nhà máy chế biến dược liệu, các nhà máy chế xuất sản phẩm từ cây quế./.

Minh Cường