Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn

LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ

 

Trưởng phòng – Bà Đinh Thị Liễu

Cơ quan: 02093.871.036

Email: lieudt.tp@backan.gov.vn

Phó Trưởng phòng – Bà Âu Thị Xuân

Cơ quan: 02093.811037

Email: xuanat.tp@backan.gov.vn

 

QUY ĐỊNH
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế TP Bắc Kạn

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Qui định này áp dụng đối với công chức làm việc tại phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn và các cá nhân có liên quan chịu sự điều chỉnh của Quy định này.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn.
Phòng Kinh tế thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh công thương, khoa học công nghệ, trồng trọt, thủy sản, thủy lợi, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm. Các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Các nhiệm vụ chung về quản lý công thương, khoa học công nghệ, nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.
a) Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương, khoa học công nghệ, nông lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương, khoa học công nghệ, nông lâm nghiệp và phát trển nông thôn.
b) Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương, khoa học công nghệ, nông lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.
c) Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.
d) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý công thương, khoa học công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với cán bộ, công chức xã, phường.
đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật về hoạt động thuộc phạm vi quản lý được giao; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương, khoa học công nghệ, nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
e) Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các Hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.
g) Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
2. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước cụ thể theo lĩnh vực ngành
a) Lĩnh vực Công thương: Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
b) Lĩnh vực khoa học công nghệ: Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học& Công nghệ và phân cấp của UBND tỉnh.
c) Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình liên quan công tác chăn nuôi và thú y, gồm: phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản (tiêm phòng gia súc; theo dõi, giám sát, phát hiện, tổ chức bao vây, xử lý và dập tắt các ổ dịch bệnh; giám sát, quản lý các ổ dịch bệnh cũ; tổ chức tiêu độc khử trùng, đăng ký chăn nuôi, thống kê tổng đàn và hỗ trợ xử lý gia súc, gia cầm theo quy định,…); tham mưu xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; công tác thú y phục vụ phát triển chăn nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi. Đề xuất các biện pháp hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật về chăn nuôi, thú y trên địa bàn theo quy định pháp luật. Phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo đúng quy định của pháp luật.
Tham mưu cho UBND thành phố công bố dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện theo quy định Luật Thú y và dịch bệnh xảy ra trong phạm vi thành phố.
Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo vệ thực vật; thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn về thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện công tác quản lý chất lượng nông sản và vật tư thuốc bảo vệ thực vật. Đề xuất các biện pháp hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật; phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng trên địa bàn thành phố; thực hiện xử lý vi phạm hành chính (lập biên bản, chuyển cơ quan có thẩm quyền quyết định) đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.
Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng nông thôn mới; chương trình OCOP; phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm sản, thủy sản trên địa bàn thành phố.
Báo cáo dịch động vật, điều tra ổ dịch, đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật; Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; công tác sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nôngnghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố.
Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm và các Dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố theo quy định.
d) Các nhiệm vụ khác: Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo qui định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế: gồm Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
a. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng. Có trách báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thành phố giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.
b. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.
c. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.
2. Về biên chế: Biên chế của phòng Kinh tế do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế của thành phố do cơ quan có thẩm quyền giao.
3. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của phòng Kinh tế phải phải phù hợp với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Điều 5. Trách thi hành
Trưởng phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm triển khai, quán triệt và chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này theo chức năng quản lý nhà nước về công thương; khoa học và công nghệ; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn trên địa bàn thành phố. Ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của phòng và chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện.
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc phát sinh, vướng mắc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.