Phòng Tư pháp thành phố Bắc Kạn

 

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Trưởng phòng: Bà La Thị Lan Phương

Điện thoại cơ quan: 0209 3870 913

Email: phuongltl.tp@backan.gov.vn