Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyPHƯƠNG ÁN số 02/PA-UBND Quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2023

Nguồn: UBND thành phố