Phường Huyền Tụng gặp mặt tân binh nhập ngũ năm 2018

Năm 2018, phường Huyền Tụng tuyển chọn và gọi 15 thanh niên nhập ngũ. Trong đó có 13 thanh niên chính thức và 02 thanh niên dự bị. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2018, Hội đồng NVQS phường Huyền cùng với Ban CHQS phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể phường tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tiến hành thâm nhập “3 gặp, 4 biết” đối với các thanh niên đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, để thẩm định về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Nhờ vậy, đến thời điểm này, 100% thanh niên của phường Huyền Tụng đã xác định tốt tư tưởng, nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.