Phường Xuất Hóa có 757 hộ gia đình đạt danh hiệu ‘gia đình văn hóa’ năm 2018

Để có kết quả trên, các tổ dân phố đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào các cấp. Các tổ dân phố thực hiện bình xét công khai, minh bạch, chính xác theo Hướng dẫn số 355/ HD –BCĐ./.