QĐ số 474 của Tổng cục Du lịch về việc sửa đổi bổ sung nội dung “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch

Xem chi tiết tại đây:QĐ số 474 của Tổng cục DL v. v sửa đổi bổ sung nội dung Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19,bảo đảm AT tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú DL và kinh doanh dịch vụ du lịch