Quy chế hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021

Xem chi tiết tại đây:QUY CHẾ Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn