QUY ĐỊNH Về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,công tác cán bộ và bổ nhiệm,giới thiệu cán bộ ứng cử

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUY ĐỊNH Số 1038/QĐ-TU Về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,công tác cán bộ và bổ nhiệm,giới thiệu cán bộ ứng cử

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn