Quyết định 1133/QĐ – UBND ngày 25/4/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây: Quyết định 1133/QĐ – UBND ngày 25/4/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Tệp đính kèm: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn