Quyết định 1387 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1387 công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019