Quyết định 1912/QĐ -UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1912 ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn

Công văn 2028 về việc công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Bắc Kạn