Quyết định 1913 về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn

0
33

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1913 về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn