Quyết định 2288 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn(lần 3)

Xem chi tiết nội dung tại đây:  Quyết định 2288-QĐ -UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn(lần 3)  

Xem chi tiết nội dung Công văn tại đây: Công văn 2392 công bố công khai bổ sung Kê hoạch sử dụng đất năm 2022 (lần 3)