QUYẾT ĐỊNH 3099 GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2022

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2022

Nguồn: Ban Quản lý dự án và Đầu tư thành phố BK