QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn