QUYẾT ĐỊNH Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn (1)

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn