QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Xem chi tiết nội dung tại đây: QUYẾT ĐỊNH Số: 310/QĐ-UBND Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn