QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Quyết định kiện toàn Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn