Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022

Xem chi tiết tại đây:Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022