Quyết định số 1294-QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng vụ xuân năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 1294-QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng vụ xuân năm 2020