Quyết định số 1295 về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ mùa năm 2020 (1)

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 1295 về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ mùa năm 2020