Quyết định số 1419 QĐ -XPVPHC ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 1419 QĐ -XPVPHC ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng