Quyết định số 1433 QĐ -XPVPHC ngày 16 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 1433 QĐ -XPVPHC ngày 16 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai