Quyết định số 223 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn để phòng , chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 223 QĐ-UBND ngày 09.02.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn để phòng , chống dịch bệnh COVID-19