Quyết định số 24 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ 1750/ 2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 24 ngày 27/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ 1750/ 2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn.pdf