Quyết định số 2467 về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Quyết định 2467 về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: BẢN VẼ