Quyết định số 2500 ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến ập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của ủy ban nhân dân thành phố

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây:Quyết định 2500 ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của ủy ban nhân dân thành phố