Quyết định số 2620QĐ -UBND ngày 27-12-2019 của UBND tỉnh về ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08-2019NQ-HĐND ngày 17-7-2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn