Quyết định số 3568 UBND thành phố Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2017